MASTER DENİZ ACENTELİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Master Deniz Acenteliği A.Ş. olarak gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak,  gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin;  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında, anılan mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Master Deniz Acenteliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Merkez Adres : Bomonti Business Center, Yeni Yol Sokak, No:8,  Ofis No: 11-12,Bomonti, 34380, Şişli, İstanbul

Telefon             : 0 212 2587637

E-posta             : reception@mastership.com

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, kimlik seri/sıra no, cinsiyet, medeni durum ve aile bilgileri, adli sicil kaydı, özgeçmiş, kan grubu, boy/kilo bilgileri, pasaport, ehliyet ve gemi adamı cüzdanı bilgileri
 • İletişim Bilgileriniz: ev adresi, e-posta, telefon, fax numarası, cep telefonu bilgileri
 • Banka Hesap verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası,
 • Ses ve görüntü kaydı verileri, fotoğraf, parmak izi, kan ve idrar numuneleri, sağlık bilgi ve kayıtları, IP adresi
 • Mesleki yeterlilik, mesleki bilgi ve belgeler, iş deneyimleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeler

Ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bunun gibi bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler.

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaçlarla işlenmektedir.

 • İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Deniz İş Kanunu vs mer’i mevzuat ve ayrıca sözleşmelerimiz uyarınca yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve istatiksel çalışmaların yürütülmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Tesis güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Yurt içi/yurt dışında mukim şirketimiz ve/veya grup şirketlerimizde çalışmak üzere aday profillerinin oluşturulabilmesi için kişisel verileriniz işlenebilir, saklanabilir, kanunun öngördüğü ölçüde aktarılabilir ve yine kanun tarafından belirlenen sürelerin sonunda silinebilir, imha edilebilir.

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; iş ortakları, tedarikçiler, alt yükleniciler, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere (gerçek/tüzel) aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atılabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve müşterilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir.

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Verileriniz; Şirketimizin ana hissedarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine ve grup şirketlerine; şikayetlerin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası, şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuki uyum süreci (denetim, mali işler vb ), ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesini temini amacıyla; Şirket’imizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara, yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler, destek hizmeti sağlayıcılar ve Şirketimizin yurt dışındaki birimlerine aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

Şirketimizin meşru menfaatleri, ticari ve hukuki güvenliğinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, işe giriş çıkışların takibi için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Ayrıca, Şirketimiz, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SÜRESİ

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Şirketimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse maksimum 10 seneyi aşmayacak şekilde ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar ve şirketimizde ve/veya grup şirketlerinde çalıştığınız süre boyunca saklayabilecektir.

Şirketimizden ve/veya grup şirketlerimizden ayrılmanız yahut bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep bulunmaması halinde de, kişisel verileri silecek, yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

6- KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ‘’reception@mastership.com’’ ve ...........................@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Başvuru sırasında uyulması gerekli usul kuralları ve detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

MASTER DENİZ ACENTELİĞİ A.Ş.